Všeobecné podmínky přístupu a používání portálu lana.eu

ÚVOD

Tento dokument stanoví všeobecné podmínky používání těchto INTERNETOVÝCH STRÁNEK, které společnost LANA, S. COOP. poskytuje na internetu. Každý uživatel, který přistupuje k těmto INTERNETOVÝM STRÁNKÁM, si musí nejprve přečíst a přijmout podmínky, upozornění, varování a další právní sdělení obsažená v těchto ustanoveních. Přístup k těmto INTERNETOVÝM STRÁNKÁM je bezplatný a pro jejich zobrazení není vyžadováno žádné předchozí přihlášení ani registrace. Jakékoli odkazy na jiné INTERNETOVÉ STRÁNKY a jejich používání podléhají těmto všeobecným podmínkám používání a všem zvláštním podmínkám požadovaným uvedenými INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI. Jakékoli jiné použití, než je povoleno, je výslovně zakázáno.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽEB

Jako poskytovatel služeb je společnost LANA, S. COOP. povinna poskytovat služby nabízené těmito INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI, účinně zajistit důvěrnost veškeré komunikace s uživateli a reagovat na jakékoli stížnosti, které mohou být podány. Tyto INTERNETOVÉ STRÁNKY neukládají ani neuchovávají osobní údaje osob, které se k nim připojí, pokud je uživatel neposkytne dobrovolně.

Společnost LANA, S. COOP. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit nebo aktualizovat informace obsažené na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH nebo jejich konfiguraci či prezentaci. Aniž by tím byla dotčena tato skutečnost, bude se však snažit o tom uživatele informovat, pokud to okolnosti dovolují.

Jak přístup k INTERNETOVÝM STRÁNKÁM, tak použití informací, které jsou v nich obsaženy, jsou výlučnou odpovědností osoby, která k nim přistupuje. Společnost LANA, S. COOP. nenese odpovědnost za jakékoli následky nebo škody, které mohou vzniknout z tohoto přístupu k informacím nebo jejich použití, s výjimkou jakýchkoli kroků vyplývajících z uplatňování právních předpisů, jimž podléhá v rámci výkonu svých povinností.

Společnost LANA, S. COOP. přímo ani nepřímo neručí za poskytované informace nebo služby, s výjimkou záruk, které musí být poskytnuty podle platných právních předpisů nebo které jsou výslovně uvedeny v dohodě mezi výše uvedenou společností a uživatelem.

Společnost LANA, S. COOP. neručí za případný obsah poskytovaný třetími stranami, a ani nezaručuje věrohodnost, spolehlivost, přesnost a vhodnost informací poskytnutých pro účely, k nimž je mohou uživatelé nebo jiné osoby používat.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE.

Uživatel musí služby poskytované na těchto INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH používat zákonným způsobem vždy v souladu s platnými právními předpisy a respektovat práva duševního vlastnictví společnosti LANA, S. COOP.

Uživatelé nejsou oprávněni provádět žádné kroky prostřednictvím služeb poskytovaných společností LANA, S. COOP., které by způsobily poškození či změnu obsahu INTERNETOVÝCH STRÁNEK nebo bránily jejich správnému fungování. Uživatelé nesmějí způsobovat žádné technické problémy jakéhokoli typu, přenášet prvky, které by mohly obsahovat počítačový virus nebo které by mohly zcela nebo částečně poškodit tyto INTERNETOVÉ STRÁNKY nebo do nich jinak zasahovat, a uživatelé dále nesmějí zasahovat do elektronické pošty jiných uživatelů.

VÝJIMKY ZE ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI ZA FUNGOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK A JEJICH SLUŽEB.

Společnost LANA, S. COOP. nezaručuje dostupnost a nepřetržitý provoz těchto INTERNETOVÝCH STRÁNEK a jejich služeb. Nenese tedy žádnou odpovědnost za škody jakékoli povahy, které mohou vyplývat z nedostupnosti nebo přerušení fungování INTERNETOVÝCH STRÁNEK a jejich služeb.

Společnost LANA, S. COOP. poskytuje uživatelům systémy ochrany osobních údajů a zabraňuje třetím stranám v přístupu k nim. (Zásady ochrany osobních údajů společnosti LANA, S. COOP.) Společnost LANA, S. COOP. zavedla veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění integrity, důvěrnosti a dostupnosti osobních údajů poskytovaných uživateli. V tomto ohledu společnost nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout, pokud by se takové údaje dostaly do povědomí jiných osob.

Navzdory skutečnosti, že společnost LANA, S. COOP. přijala veškerá vhodná opatření k zajištění bezpečnosti v tomto ohledu, nemůže kontrolovat ani zaručit nepřítomnost virů či jiných prvků v obsahu těchto INTERNETOVÝCH STRÁNEK, které by mohly způsobit změnu uživatelského počítačového systému (softwaru a hardwaru) a/nebo elektronických dokumentů a souborů uložených v jejich počítačových systémech. Společnost LANA, S. COOP. nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vyplývající z přítomnosti viru v obsahu, který by mohl způsobit změny počítačového systému, elektronických dokumentů, souborů atd.

Společnost LANA, S. COOP. nezaručuje, že přístup na její INTERNETOVÉ STRÁNKY a jejich obsah bude bezchybný. Uživatel proto zbavuje společnost LANA, S. COOP. jakékoli odpovědnosti, pokud jde o spolehlivost, užitečnost nebo jakákoli falešná očekávání s ohledem na Portál.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.

Práva duševního vlastnictví na tyto INTERNETOVÉ STRÁNKY a jednotlivé prvky v nich obsažené náleží společnosti LANA, S. COOP., s výjimkou práv duševního vlastnictví společností, s nimiž podepsala příslušnou smlouvu o poskytování obsahu, a která jsou chráněna vnitrostátními a mezinárodními předpisy o právech duševního a průmyslového vlastnictví. Exkluzivní výkon práv na reprodukci, distribuci, veřejnou komunikaci a modifikaci náleží výše uvedené společnosti. Vzor, obrázky, mapy, grafy, značky, názvy, rozlišovací ochranné známky a loga LANA, S. COOP., rámečky, bannery, software a jeho kódy, písma, objekty atd. na těchto INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH náleží společnosti LANA, S. COOP., která právoplatně a výhradně disponuje právy k jejich užívání.

Uživatelé, kteří přistupují k těmto INTERNETOVÝM STRÁNKÁM, nesmí kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet, reprodukovat, publikovat, předávat ani prodávat výše uvedené prvky, ani vytvářet nové produkty nebo služby vyplývající ze získaných informací. Je povoleno pouze prohlížení a stahování pro osobní a nekomerční použití uživatele a toto se nevztahuje na třetí strany či subjekty. Jakákoli změna těchto INTERNETOVÝCH STRÁNEK uživatelem, která by mohla ovlivnit jejich obsah, jako jsou odkazy a podobně, je kategoricky zakázána. Společnost LANA, S. COOP. zajistí, aby obsah těchto INTERNETOVÝCH STRÁNEK nebyl pornografický, xenofobní, diskriminační, rasistický nebo hanlivý, a aby nevyvolával násilí. Podobně se společnost bude snažit zabránit vzniku jakýchkoli okolností, které by mohly poškodit uživatele.

ODKAZY.

Žádný odkaz na tento Portál nelze provést z jiných INTERNETOVÝCH STRÁNEK bez výslovného předchozího souhlasu společnosti LANA, S. COOP. Pokud tyto INTERNETOVÉ STRÁNKY obsahují odkazy na jiné portály nebo INTERNETOVÉ STRÁNKY, které společnost LANA, S. COOP. nespravuje, společnost tímto prohlašuje, že nemá kontrolu nad takovými portály ani INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI a nenese odpovědnost za jejich obsah. Jakékoli odkazy na těchto INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH budou sloužit pouze pro informativní a referenční účely a společnost neposkytuje žádné hodnocení jakéhokoli druhu ohledně jejich obsahu, vlastníků nebo produktů a služeb, které nabízejí. Společnost LANA, S. COOP. v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované výše uvedenými třetími stranami, pokud jde o nároky nebo soudní spory jakéhokoli druhu, které mohou být podány ve vztahu k těmto službám.

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST.

Tyto všeobecné podmínky přístupu a používání a jakýkoli vztah mezi uživatelem a společností LANA, S. COOP. se řídí španělskými právními předpisy. V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z existence nebo obsahu těchto všeobecných podmínek nebo ze vztahu mezi uživatelem a společností LANA, S. COOP. se obě strany výslovně vzdávají jakéhokoli jiného fóra, které se na ně může vztahovat, a podřídí se výlučné pravomoci soudů a tribunálů města Bergara.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Ochrana osobních údajů: Prostřednictvím Internetových stránek LANA, S. COOP. nebudou žádné osobní údaje shromažďovány ani předávány třetím stranám bez plného vědomí uživatele.

Kontakty: ve společnosti LANA, S. COOP. se zabýváme zejména bezpečností a zajištěním důvěrnosti údajů poskytovaných našimi zákazníky/uživateli; proto garantujeme bezpečnost a důvěrnost vámi poskytovaných informací.

Předložené osobní údaje nebudou uloženy v souborech nebo databázích jakékoli povahy. Použijí se pouze k odpovídání na žádosti.

Podle § 4 základního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (LOPD) budou tyto informace vymazány, jakmile bude splněn účel, pro který byly shromážděny.

Odkazy: výše uvedené zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Internetové stránky společnosti LANA, S. COOP. a nelze je zaručit v případě, že jsou tyto internetové stránky zpřístupněny prostřednictvím jiných odkazů, nebo v případě, že z nich uživatel prostřednictvím odkazů přejde na jiné internetové stránky.

ZÁSADY OHLEDNĚ SOUBORŮ COOKIE

Poskytovatel nebo externí poskytovatel smluvně poskytující služby měření může používat soubory cookie, když uživatel prochází internetové stránky. Soubory cookie jsou soubory odesílané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru za účelem zaznamenávání aktivit uživatele při procházení a jejich zapamatování, když se uživatel vrátí na internetové stránky, čímž zlepšují uživatelskou zkušenost a procházení webu.

Soubory cookie lze klasifikovat podle toho, kdo je spravuje (vlastní soubory cookie nebo soubory cookie třetí strany), podle časového období, během něhož zůstávají aktivovány (relace nebo trvalé), nebo v závislosti na jejich funkci (technické, personalizační, analytické nebo reklamní).

Soubory cookie používané na těchto internetových stránkách jsou v každém případě dočasné povahy, jejich jediným účelem je zefektivnění vašeho posledního přenosu a jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem. Soubory cookie se v žádném případě nebudou používat k shromažďování osobních údajů.

Použití souborů cookie umožňuje, aby webový server rozpoznal webový prohlížeč používaný uživatelem, za účelem usnadnění procházení například tím, že umožní přístup uživatelům, kteří se již dříve zaregistrovali do oblastí, služeb, nabídek nebo soutěží vyhrazených výhradně pro tyto uživatele, aniž by se museli registrovat při každé návštěvě. Tyto soubory cookie se dále používají k měření parametrů návštěvnosti a k regulaci průběhu a počtu záznamů.

UŽIVATEL může konfigurovat svůj počítačový prohlížeč tak, aby odpovídal jeho osobním potřebám, takže prohlížeč informuje uživatele o příjmu souborů cookie a zabraňuje jejich ukládání na pevný disk.

UŽIVATEL může odmítnout zpracování dat nebo informací a zakázat použití souborů cookie výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. UŽIVATEL by si však měl být vědom toho, že některé funkce těchto internetových stránek pak nemusí být funkční. Další informace naleznete v pokynech a příručkách prohlížeče.