Politika bezpečnosti informací

Společnost LANA S.COOP. (dále jen „Lana“ nebo „Organizace“) je velmi odhodlána nabízet své služby v oblasti výroby třívrstvých desek, nosníků H20 a pelet v kvalitním prostředí, kde je v důsledku rostoucí digitalizace nezbytné zavést správné bezpečnostní postupy, aby bylo dosaženo cílů důvěrnosti, integrity, dostupnosti a zákonnosti všech informací, které Organizace spravuje během provádění svých obchodních procesů.

Organizace proto v rámci systému řízení ochrany údajů (SGPD) zachovává následující pokyny pro používání, které je třeba zohlednit:

  • Důvěrnost: S informacemi, které Lana zpracovává, se mohou seznámit pouze oprávněné osoby, a to po identifikaci, ve stanoveném čase a stanoveným způsobem.
  • Integrita: Informace zpracovávané Lanou budou úplné, přesné a platné, jejich obsah bude odpovídat obsahu poskytnutému subjekty údajů bez jakékoli manipulace.
  • Dostupnost: Informace zpracovávané společností Lana budou vždy přístupné a použitelné oprávněnými a identifikovanými uživateli, přičemž je zaručena jejich trvalost v případě jakékoli předvídané události.
  • Zákonnost: Lana zaručuje dodržování všech platných právních předpisů. Zejména platné předpisy týkající se zpracování osobních údajů.

Prostřednictvím této politiky přebírá generální ředitelství odpovědnost za podporu a prosazování zavedení organizačních, technických a kontrolních opatření nezbytných pro dodržování zde popsaných bezpečnostních pokynů.

Stejně tak budou všechny zásady a postupy obsažené v dokumentu SGPD přezkoumány, schváleny a prosazovány generálním ředitelstvím společnosti Lana.

Tato bezpečnostní politika bude udržována, aktualizována a přiměřená pro účely organizace, v souladu s kontextem strategického řízení rizik organizace. Za tímto účelem bude v plánovaných intervalech nebo vždy, když dojde k významným změnám, přezkoumáván, aby byla zajištěna jeho vhodnost, přiměřenost a účinnost. Kromě toho je pro řízení rizik, kterým Lana čelí, stanoven formálně definovaný postup hodnocení rizik.

S.A. generální ředitel