LANA SYSTÉM KVALITY

Zaměřen na spokojenost zákazníka a neustálé zlepšování
Stáhnout certifikát
Slider Calidad

Systémy Jakosti

  • Týmy vysoce kvalifikovaných pracovníků.
  • Organizace je zaměřena na uspokojování potřeb zákazníka a nepřetržité zdokonalování.
  • Výrobní systémy, jejichž součástí jsou řešení založená na vyspělých technologiích.
  • Systém řízení jakosti UNE-EN ISO 9001 s certifikátem vydaným AENOR.
  • Automatizované systémy řízení výroby.
  • Uznávané řízení problematiky ochrany životního prostředí s ohledem na životní prostředí s certifikátem UNE-EN ISO 14001 vydaným AENOR.

Politika Jakosti

La Vynikající výsledky v oblasti řízení jakosti, odpovědnosti vůči životnímu prostředí, závazků ohledně zpracovatelského řetězce a jakosti pracovního prostředí jsou prioritní a strategické cíle společnosti LANA. Měly by sloužit k položení základů pro konkurenceschopný, trvalý a udržitelný rozvoj. Aby trvalé zdokonalování systémů řízení jakosti, ochrany životního prostředí, zpracovatelského řetězce a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci bylo účinné, je třeba je začlenit do všech oblastí organizace: včetně personálu a materiálních zdrojů/potřebných finančních prostředků, plánování, stanovování cílů a jejich revizí. Společnost LANA se na základě znalosti očekávání a požadavků svých zainteresovaných osob zavazuje, že bude dosahovat uspokojení potřeb:

Zákazníků

Prostřednictvím obchodní politiky založené na dodržování požadavků na kvalitu / služby obsažené ve smlouvě a neustálé zlepšování svých výrobků, které vyrábí nebo uvádí na trh.

Zaměstnanců

Prevencí rizik, zlepšováním podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ke zlepšováním spokojenosti lidí.

Společnosti

Zabráněním znečištění a co největší možnou minimalizací možných dopadů na životní prostředí s využitím prvotřídních materiálů získávaných z lesů s udržitelným hospodařením.

K tomu je nezbytná účast a přispění všech zaměstnanců společnosti LANA. Od vedoucí role managementu se odvíjí týmová práce a zapojení všech pracovníků prostřednictvím vzdělávání a komunikace. Společnost LANA se zavazuje, že bude plnit požadavky zákazníků, jakož i požadavky zákonů a předpisů, pokud jde o jakost, životní prostředí, zpracovatelský řetězec i předcházení rizik z hlediska bezpečnosti práce. Společnost LANA zveřejňuje svoji politiku a přeje si spolupracovat se zákazníky, dodavateli, institucemi a společností při rozvoji těchto závazků.